Maulbeeren
Wolkenhimmel

Tüzükler

Dersim
İnsan ve Doğa Koruma Derneği

"Förderverein „Mensch und Umwelt Dersim“
 
Tüzük
 
1. Derneğin Adı ve Merkezi:

Dersim İnsan ve Doğa Koruma Derneği İsviçre Medeni kanunun (ZGB) 60 ff göre yasalarına uygun oluşturulmuştur. Derneğin merkezi Basel`dir. Dernek Yönetim Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında yasalara uygun olarak şube ve temsilcilik açabilir.

2. Derneğin Amacı:

Dersim İnsan ve Doğa Koruma Derneğinin amacı:

Fikirsel ve maddi olarak Dersim ve çevresindeki yaşam koşullarının iyileştirilmesini ve yaşam kalitesinin yükseltilmesini desteklemektedir.

Bu amaca ulaşmak için, yöresel yapının maddi, manevi ve düşünsel açıdan desteklenerek insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve anavatanlarında mevcudiyetlerini sürdürmelerine olanak sağlamaktır.
 
Bu amaç doğrultusunda şu projelerin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.

 ü   Fidan dikimi

ü    Ekolojik tarımın desteklenmesi

ü    Enerji kazanımı(güneş, rüzgâr vb.)

ü   Yerel işgücünün istihdamı için olanaklar yaratmak ve ayrıca buradaki eğitimi desteklemek için sponsor bulmak.

ü    Çocuklara ve gençlere yönelik yaşadıkları çevrenin kültürünü öğrenmeleri ve bilgilendirilmeleri için kamplar ve kurslar düzenlemek.

ü    Çevre duyarlılığının geliştirilmesi için çöp toplama tesisleri oluşturmak.

ü   Toplumun tüm kesimlerini özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuk, genç ve kadınları, çevre konusunda bilgilendirmek.

ü    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek

ü    Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veyakuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

ü    Su kaynaklarının korunması -

3. Derneğin Tarafsızlığı:
Dernek politik ve dini açıdan tarafsızdır.
 
4. Derneğin Gelir Kaynağı:
Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için, Genel Kurul toplantısında belirlenen aidat üyelerden tahsil edilir. Her üyenin ödemesi gereken yıllık aidat tutarı 100 İsviçre frangıdır.

Dernek amaçlarının hayata geçirilmesi üye aidatları ve bağışlarla mümkündür. Her türlü bağış maddi ve manevi destek dernek üyelerinden ve üye olmayanlardan da kabul edilir.

5. Üyelik Koşulları:
Dersim ve çevresindeki doğayı koruma ve buradaki yaşam koşullarının iyileştirilmesine ilgi duyan her normal vatandaş ve tüzel kişiliğe sahip herkes bu derneğe aktif olarak üye olabilir.

 

Oy kullanma hakkına sahip olmayan pasif üyeler normal vatandaş veya tüzel kişiliğe sahip olan bireyler olabilirler.

Burada önemli olan, pasif üyelerinde derneğin amaçlarının hayata geçirilmesinde maddi ve manevi destek vermeleri ve dernek amaçları ile hemfikir olmalıdır. Üyeliğe kabul edilme işlemleri dernek başkanına yönlendirilir. Bireyin üyeliği ile ilgili kararı ise yönetim kurulu verir.

6. Üyeliğin Kendiliğinden veya Ayrılma Yoluyla Sona Ermesi:
Şahsın kendisinin üyelikten ayrılma isteği veya üyelik aidatını ödememesi. Şahsın üyelikten men edilmesi veya vefatı durumunda üyelik düşer.

Tüzel kişiliğe sahip şahıslarda da, kişilerden üyelikten çıkma istekleri üyelik aidatını ödememeleri, üyelikten men veya vefat durumlarında üyelikleri düşer.

 7. Derneğin Üyelikten istifa etme-Üyelikten men edilme:

Dernek üyeliğinden çıkmak her zaman mümkündür. Ayrılma dilekçesini kişi olağan genel kurul toplantısından dört hafta önce dernek başkanına ulaştırması gerekir. Üyeler her zaman herhangi bir temel neden gösterilmeden, dernek üyeliğinden men edilebilirler. Çıkarma kararını yönetim kurulu verir. Üye atılma kararını olağan genel kurula taşıyabilir.

 8. Dernek Organları(birimleri)

a.     Genel Kurul

b.     Yönetim Kurulu (Başkan, kasiyer, sekreter  ) ve diğer yönetim kurulu üyeleri

Derneğin kurulmasındaki ön koşullarda denetleme birimi mecburiyeti olmadığından, bu birimin oluşturulmasına gerek duyulmamıştır.

9. Genel Kurul:
Derneğin birinci derecede önemli olan organı genel kuruldur. Her yıl Haziran ayında düzenli bir şekilde toplanır. Yapılacak genel kurul toplantı tarihi üç hafta önceden yazılı olarak üyelere bildirilir ve gündem listesi birlikte gönderilir.

Genel Kurulun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a. Seçim yada başkanın seçilmesi

b. Tüzüğün belirlenmesi veya değiştirilmesi

c. Yıllık hesapların alınması ve bununla ilgili raporun denetimi

d. Yıllık bütçe ile ilgili sonuçlar ve kararlar

 f. Yıllık üye aidatlarının belirlenmesi

 g. Üyelikten çıkarma durumlarını işleme koymak.
 
Genel kurul toplantısında alınacak kararlarda her üyenin oy kullanma hakkı vardır. Pasif üyelerde genel kurul toplantısına davet edilirler. Alınacak kararlarda oy kullanma hakları yoktur.

10. Yönetim Kurulu:
Yönetim Kurulu üç kişiden oluşur: Başkan, kasiyer ve sekreter Yönetim Kurulu derneği temsil eder. Mevcut proje ve işleri takip eder, yönetir ve rehberlik eder.

11. Denetlemeden Vazgeçme:
Eğer dernek kuruluş ön koşullarında denetleme ile ilgili kanuni maddeler yoksa, denetim yapılmaz.

12. İmza:
Dernek yapılacak işlerde başkan, başkan yardımcısı veya veznedarın kendi imzalarını şart koşmaktadır.

13. Sorumlu Olmak:
Derneğin borçlanması durumunda yalnız derneğin malvarlığı söz konusu olabilir, hiçbir dernek üyesi bundan sorumlu tutulmaz.

14. Yönetmeliğin Değiştirilmesi:
Toplantıda çoğunluğun oy kararı ile, mevcut yönetmelik değiştirilebilir.

15. Derneğin Feshi(İptali):
Derneğin fes edilmesi, çözülmesi durumunda, mal varlığı aynı amaçlara yönelik çalışan başka bir kuruma geçer.
-
16. Yasanın Yürürlüğe Girmesi (Geçerlilik kazanması):

 -

2 Eylül 2012 de kurucular toplantısında bu kararlar alınmış ve bu tarihten itibaren de geçerlik kazanmıştır.